Kontakt:

Obecný úrad Košický Klečenov
Košický Klečenov 9
044 45 Bidovce

055 / 696 52 69
obec.kosicky.klecenov@atlas.sk

www.kosickyklecenov.ocu.sk

IČO: 00 324 370
Dexia banka, a.s.
Č. ú. 511744001/5600

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Dokumenty

Dokumenty na stiahnutie vo formáte PDF
 1. Uznesenie - OZ č.10/2018 z 6.6.2018
 2. Uznesenie - OZ č.8/2018 z 6.6.2018
 3. Uznesenie - OZ č.7/2018 z 6.6.2018
 4. Uznesenie - OZ č.6/2018 z 6.6.2018
 5. Záverečný účet Obce Košický Klečenov 2017
  Záverečný účet Obce Košický Klečenov a rozpočtové hospodárenie za rok 2017
 6. Uznesenie - OZ č.1/2018 z 24.3.2018
 7. Uznesenie - OZ č.15, č.17, č.18 z 5.12.2017
 8. Rozpočet obce Košický Klečenov na r.2018 - 2019 - 2020
 9. MŽP SR - Rozsah hodnotenia
  Rozsah hodnotenia o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov navrhovanej činnosti "Diaľnica D1 Bidovce - Pozdišovce"
 10. Uznesenie - OZ č.7 z 24.04.2017
 11. Uznesenie - OZ č.6 z 24.04.2017
 12. Uznesenie - OZ č.5 z 29.03.2017
 13. Uznesenie - OZ č.4 z 29.03.2017
 14. Uznesenie - OZ č.3 z 29.03.2017
 15. Uznesenie - OZ č.2 z 29.03.2017
 16. Uznesenie - OZ č.1 z 29.03.2017
 17. Záverečný účet Obce Košický Klečenov 2016
  Záverečný účet Obce Košický Klečenov a rozpočtové hospodárenie za rok 2016
 18. Správa nezávislého audítora
  Správa z auditu účtovnej závierky k 31.decembru 2016
 19. Uznesenie - OZ č.21 z 20.12.2016
 20. Uznesenie - OZ č.20 z 20.12.2016
 21. Uznesenie - OZ č.19 z 20.12.2016
 22. Uznesenie - OZ č.18 z 20.12.2016
 23. Uznesenie - OZ č.17 z 20.12.2016
 24. Oznámenie - dopravný úrad
 25. Uznesenie - OZ č.12 z 26.9.2016
 26. Uznesenie - OZ č.11 z 26.9.2016
 27. Uznesenie - OZ č.10 z 26.9.2016
 28. Uznesenie - OZ č.9 z 31.6.2016
 29. Uznesenie - OZ č.8 z 31.6.2016
 30. Uznesenie - OZ č.7 z 31.6.2016
 31. Uznesenie - OZ č.6 z 31.6.2016
 32. Uznesenie - OZ č.5 z 25.2.2016
 33. Všeobecne záväzné nariadenie 4/2016
 34. Všeobecne záväzné nariadenie 3/2016
 35. Uznesenie - OZ č.4 z 25.2.2016
 36. Uznesenie - OZ č.3 z 25.2.2016
 37. Uznesenie - OZ č.2 z 25.2.2016
 38. Uznesenie - OZ č.1 z 25.2.2016
 39. VSK Mineral
  vyrub stromov
 40. Záverečné stanovisko: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016-2022
 41. RIUS
 42. VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE KOŠICKÝ KLEČENOV o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Košický Klečenov
 43. Záverečný účet obce za rok 2015
 44. Ohlásenie drobnej stavby
 45. Rozpočet obce Košický Klečenov na r. 2016 - 2017 - 2018
 46. Zmluva o nájme hrobového miesta
 47. Návrh na všeobecne záväzné nariadenie - Prevádzkový poriadok pohrebiska K.K.
 48. Uznesenie - OZ č.4 z 15.10.2015
 49. Uznesenie - OZ č.3 z 23.9.2015
 50. Uznesenie - OZ č.2 z 22.6.2015
 51. Uznesenie - OZ č.1. z 23.3.2015
 52. Návrh rozpočtu obce
  Schválený dňa 26.11.2014
 53. Návrh všeobecne záväzného nariadenia na rok 2015
 54. Zápisnica a uznesenie - OZ č.4 z 4.10.2013
 55. OZ č.3 z 12.8.2013
 56. Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
 57. Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2013
  VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka materskej školy a dieťaťa školského zariadenia
 58. OZ č.2 z 22.5.2013
 59. OZ č.1 z 6.2.2013
 60. Rozpočet na roky 2013-2015
 61. Všeobecne záväzné nariadenie 2013
 62. OZ č.7 z 12.12.2012
 63. OZ č.6 z 22.11.2012
 64. OZ č.5 z 25.10.2012
 65. OZ č.4 z 25.7.2012
 66. OZ č.3 z 29.6.2012
 67. Zaverečný účet 2011 - Košický Klečenov-1
 68. Všeobecne záväzné nariadenie 2012
 69. Rozpočet - Košický Klečenov 2012-2014
 70. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 71. Ohlasenie jednod.stavby
 72. Priznanie k dani za psa
 73. Rokovací poriadok - K. Klečenov
 74. Rozpočet obce Košický Klečenov na r. 2009 - 2011
 75. Splnomocnenie
 76. Štatút obce Košický Klečenov
 77. Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach 2009
 78. Zabezpečenie stavebného dozoru na stavbe
 79. Zásady hospodárenia s majetkom obce - K. Klečenov
 80. Žiadosť o dodatočné povolenie stavby
 81. Žiadosť o povolenie reklamných informačných a propagačných zariadení
 82. Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
 83. Žiadosť o stavebné povolenie stavby
 84. Žiadosť o určenie.súp. čísla
 85. Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
 86. Žiadosť o vydanie súhlasu na zriadenie mzz
 87. Žiadosť o vyj. k žumpe
Dokumenty na stiahnutie vo formátoch .doc a .xls
 1. Rozpočet obce Košický Klečenov na r. 2017 - 2018 - 2019
 2. VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE KOŠICKÝ KLEČENOV o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Košický Klečenov
 3. Oznámenie o podaní žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín
 4. Ohlásenie drobnej stavby
 5. Záverečný účet obce za rok 2015
 6. Rozpočet obce Košický Klečenov na r. 2016 - 2017 - 2018
 7. Hrobové miesta nájomná zmluva
 8. Návrh na všeobecne záväzné nariadenie -O vylepovaní volebných plagátov v obci Košický Klečenov
 9. Návrh na všeobecne záväzné nariadenie - Prevádzkový poriadok pohrebiska K.K.
 10. Uznesenie - OZ č.1 z 23.3.2015
 11. Návrh rozpočtu obce
  Schválený dňa 26.11.2014
 12. Návrh všeobecne záväzného nariadenia na rok 2015
 13. Zápisnica a uznesenie - OZ č.4 z 4.10.2013
 14. OZ č.3 z 12.8.2013
 15. Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
 16. Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2013
  VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka materskej školy a dieťaťa školského zariadenia
 17. OZ č.2 z 22.5.2013
 18. OZ č.1 z 6.2.2013
 19. Rozpočet na roky 2013-2015
 20. Všeobecne záväzné nariadenie 2013
 21. OZ č.7 z 12.12.2012
 22. OZ č.6 z 22.11.2012
 23. OZ č.5 z 25.10.2012
 24. OZ č.4 z 25.7.2012
 25. OZ č.3 z 29.6.2012
 26. Zaverečný účet 2011 - Košický Klečenov-1
 27. Všeobecne záväzné nariadenie 2012
 28. Rozpočet - Košický Klečenov 2012-2014
 29. Rozpočet obce Košický Klečenov na r. 2009 - 2011
 30. Zásady hospodárenia s majetkom obce Košického Klečenova
 31. Rokovací poriadok
 32. Štatút obce Košický Klečenov
 33. Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 34. Ohlasenie jednod.stavby
 35. Priznanie k dani za psa
 36. Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach 2009
 37. Splnomocnenie
 38. Zabezpečenie stavebného dozoru na stavbe
 39. Žiadosť o dodatočné povolenie stavby
 40. Žiadosť o povolenie reklamných informačných a propagačných zariadení
 41. Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
 42. Žiadosť o stavebné povolenie stavby
 43. Žiadosť o určenie.súp. čísla
 44. Žiadost o vydanie súhlasu na výrub drevín
 45. Žiadost o vydanie súhlasu na zriadenie mzz
 46. Žiadost o vyj. k žumpe